Sign Up
Friends bot helps you connect and share with the people in your life.

SSRU กับThai หาที่เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน สุ

Ssru.ac.th กับThailand สมัครมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่จบการศึกษาม.ปีที่ 6 หรือ มัธยม6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ เรียนปริญญาตรี https://ssru.ac.th ได้ที่นี่ SSRU MARCH 30 2563 SEONo1

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สวนสุนันทา https://ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันด ับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

" มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม "

สำหรับน้องๆที่จบมัธยมปีที่ 6 หรือ ม.6 แล้วต้องการหามหาวิทยาลัยดีๆเรียนต่อ สามารถสมัครเข้ามาถึงที่กะไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษาที่ 2563

ssru.ac.th

เริ่มแรก ของการก่อตั้งเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วน หนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งนับว่าเป็น เขตพระราชฐานและเป็นสถานที่ประทับ พักพระอริยาบถของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี ความประสงค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อให้มีการหาดอกไม้นานาพรรณ แล้วก็จัดตั้งเป็น "สวนสุนันทาสวน" อันมีชื่อมาจากสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และนาม ของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างพระตําหนักเพิ่มอีก เพื่อไว้สําหรับเป็นที่ประทับให้แก่เจ้านายฝ่ายใน และก็เป็นตึกที่พัก สําหรับบริวาร จํานวน 32 ตําหนักโดยพระวิมาตุเรศเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิ วรัดดา ได้ทรงโปรดให้จัดตั้ง "สถานที่เรียนนิภาคาร" ขึ้นภายในสวนสุนันทาเพื่อเป็นสถานที่เรียนสําหรับกุลสตรี ให้การเรียนรู้ แก่บุตรีของเจ้าขุนมูลนาย ข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์ แล้วก็บริวารจากตําหนักต่างๆกระทั้งยังในปี พ.ศ. 2475 มีการ เปลี่ยนระบอบการปกครองที่มีผลเสียต่อระบบนายจ้างอย่างยิ่ง ทําให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ในสวนสุนันทาเกรงต่อภัยด้านการเมืองก็เลยต่างพากันทยอยออก มาจากสวนสุนันทาจนถึงหมดสิ้น นำมาซึ่งการทำให้วังสวน สุนันทาที่เคยสวยสดงดงามถูกปลดปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลรว มทั้งทําให้สถานที่เรียนนิภาคารถูกยกเลิกดําเนินการไปโดย ปริยาย พอในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล วังสวนสุนันทาที่ทรุดโทรมได้รับการปฏิสังขรณ์ กลับมาสวยอีกรอบ โดยคณะรัฐมนตรีลงความเห็นให้ใช้พื้นที่ของวังสวนสุนันทาให ้กำเนิดผลดีโดยแปรจาก ราชสํานักฝ่ายในเป็นสถานศึกษารวมทั้งได้ตั้งขึ้นเป็นโรงเร ียนของชาติ อันก่อเกิดความเจริญของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทามาเป็นลําดับ

ศูนย์ไอทีเตรียมการรองรับการใช้งานการเรียนการสอนผ่านสื่อ ออนไลน์ให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้สำหรั บเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า มหาวิทยาลัย 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์วิชาความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกซ้อมอาจารย์ ปลูกฝังประชาชนให้สามารถศึกษาในขั้นสูง มีความเป็นคนที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีลักษณะท่าทาง เป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณสำหรับในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว

หลายท่านบางทีอาจไม่รู้เรื่องว่า เพราะเหตุใดเราจะต้องเรียนให้จบปริญญาตรีเพื่อกระดาษใบเดี ยว แม้กระนั้นรู้มั้ยว่านั่นเป็นบัตรผ่านทางที่จะทำให้เราได้ ทำงานในบริษัท เพราะหากเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวมั่งมี การจะหางานทำ ไม่ใช่เรื่องง่าย หรือการจะเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน ก็ไม่ง่ายเลยเหมือนกัน SSRU กับเมืองไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนหนทางอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เดิมบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของราชสำนักดุสิตได้รับพ ระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "สวนสุนันทา" ต่อมากระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการตอนนี้) ได้รับมอบพื้นที่ดังที่กล่าวถึงแล้วให้จัดเป็นสถานศึกษาชื ่อ "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย" ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2480 และยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เมื่อปี พุทธศักราช 2501

ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น "สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา" https://ssru.ac.th เมื่อปี พุทธศักราช 2535 ตราบจนกระทั่งกลายเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทรวมทั้งปริญญาเอก อีกทั้งภาคธรรมดารวมทั้งภาคพิเศษ มีหลักสูตรที่นานัปการให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากยิ่งกว่ า 50 สาขาวิชา

ssru.ac.th

SSRU นอกเหนือจากนี้ยังมีวิทยาลัยนานาชาติและก็วิทยาลัยการจัดก าร นักศึกษาเรียนปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้มากมายทาง ทั้งผ่าน On line, e-leaning มหาวิทยาลัยได้จัดบริการระบบอินเทอร์เนต อินทราเนต และระบบ Wire-less campus รับประกันทุกจุดของมหาวิทยาลัยรวมทั้งมีระบบระเบียบฐานข้อ มูล (Data base system) ทางด้านวิชาการและก็งานวิจัยเพื่อการค้นหาแบบ On-line ที่เป็นภาษาอังกฤษ 14 ฐานด้วยเหตุนี้การรับนักศึกษา การมอบตัวนิสิต การลงทะเบียน การส่งคะแนน(เกรด)นิสิต การแจ้งผลการศึกษา การจ่ายเงินจะผ่านระบบ On-line ทั้งปวง


และในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน์แล้วก็สังคมยุคเศรษฐกิจฐานคว ามรู้หรือจะเรียกว่า เศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) การดำเนินใดๆจำเป็นจะต้องหาผู้ช่วยเหลือรวมทั้งการผลิตโคร งข่ายอีกทั้งด้านในและต่างแดนแล้วก็ทั้งยังภาครัฐรวมทั้งเ อกชน เพราะว่าต้องการใช้ทรัพยากรร่วมต่างๆร่วมกัน ลดเงินลงทุนรวมทั้งค่าครองชีพสำหรับในการลงทุนและก็เปลี่ย นเรียนรุ้พวกนี้เป็นต้น


ในตอนวิกฤตโรคติดต่อรุนแรง Covid-19 ระบาท มีน้องๆผู้ใดกันพึงพอใจเรียนทางอินเตอร์เน็ตบ้างค่ะ ในปีการศึกษา 2020 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยhttps://ssru.ac.th จึงได้ทำข้อตกลงแล้วก็ความร่วมแรงร่วมมือด้านวิชาการกับหน ่วยงานต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาทิเช่น ด้านจัดแจงเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือพัฒนาบุ คคลามือกับภาครัฐ รวมทั้งธุรกิจเอกชน เช่น บริษัท กันตนากรุป จำกัน(มหาชน) MK Restaurants, APRIME, Australia Culinary Solution, สถานศึกษาธุรกิจการอาหารไทยรวมทั้งนานาชาติ กรมสนับสนุนการปกครองแคว้น อบจ. จังหวัดระนอง กาองทัพบกและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯนอกจากนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมืองนอก ทำความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยอ ีกทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา แล้วก็ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดแจงศึกษาเล่าเรียนแบบสองปริญญา หรือ Two-degree Program กับ Yunan Normal University, ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Tin Jin Normal University, Tin Jin Chinese Traditional Medicine University,Vietnam Teacher's Training, Cambodia Cultural University, Tokyo Education University, Wolver Hampton University, Edith Cowan, Rutgers University, Indiana state University, Califonia state University at Fullerton, Cesar-Rizt Institute, Switzerland ฯลฯ

.
2020 สนใจศึกษาต่อ https://ssru.ac.th ติดต่อได้ที่นี่ https://ssru.ac.th
Website https://ssru.ac.th https://ssru.ac.th
Ref.: เรียนปริญญาตรี