Sign Up
Friends bot helps you connect and share with the people in your life.

เรียนปริญญาตรี กับเมืองไทย เรียนมหาวิท

Ssru.ac.th กับเมืองไทย สมัครมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือ ม.6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ เรียนภาคสมทบ https://ssru.ac.th Click Here ราชภัฏ MAR 29 2020 บทความ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 https://ssru.ac.th https://ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันด ับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

" มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม "

สำหรับน้องๆที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยม6 แล้วต้องการหามหาวิทยาลัยดีๆเรียนต่อ สามารถสมัครเข้ามาถึงที่เหมาะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษาที่ 2563

ssru.ac.th

เดิม ของการจัดตั้งเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วน หนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งนับว่าเป็น เขตพระราชฐานและเป็นสถานที่ประทับ พักผ่อนพระอริยาบถของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี ความต้องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อให้มีการหาดอกไม้นานาพรรณ แล้วก็จัดตั้งเป็น "สวนสุนันทาอุทยาน" อันมีชื่อมาจากสวนของพระอินทร์บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล ้วก็พระนามของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างพระตําหนักเสริมเติม เพื่อไว้สําหรับเป็นที่ประทับให้แก่นายจ้างฝ่ายใน และเป็นอาคารบ้านพัก สําหรับข้าหลวง จํานวน 32 ตําหนักโดยพระวิมาตุรงค์คุณกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปด ิวรัดดา ได้ทรงโปรดให้ตั้งขึ้น "สถานศึกษานิภาคาร" ขึ้นข้างในสวนสุนันทาเพื่อเป็นสถานศึกษาสําหรับกุลสตรี ให้การศึกษา แก่บุตรสาวของเจ้าขุนมูลนาย ข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์ และก็ข้าราชบริพารจากตําหนักต่างๆกระทั้งยังในปี พ.ศ. 2475 เกิดการ เปลี่ยนระบบการปกครองที่มีผลกระทบต่อระบบเจ้านายอย่างใหญ่ โตทําให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ในสวนสุนันทาหวั่นกลัวต่อภัยทางด้านการเมืองจึงต่างพากันท ยอยออกจากสวนสุนันทาจนถึงหมดเกลี้ยง ส่งผลให้วังสวน สุนันทาที่เคยสวยงามถูกปลดปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลและก็ท ําให้โรงเรียนนิภาคารถูกยกเลิกดําเนินการไปโดย ปริยาย ครั้นเมื่อในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิด ล วังสวนสุนันทาที่ทรุดโทรมได้รับการบูรณะ กลับมาสวยอีกครั้ง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้พื้นที่ของวังสวนสุนันทาให้กำเน ิดคุณประโยชน์โดยแปรจาก ราชสํานักฝ่ายในเป็นสถานศึกษาแล้วก็ได้ตั้งขึ้นเป็นโรงเรี ยนของชาติ อันก่อกำเนิดความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทามาเป็นลําดับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดแจงรองรับการใช้งานการเล่าเรียน การสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้คุณครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทาใช้ในลัษณะของการเรียนการสอนออนไลน์

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า เรียนภาคสมทบ 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลิตบัณฑิตที่ย้ำองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกฝนคุณครู ปลูกฝังราษฎรให้สามารถทำความเข้าใจในชั้นสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเ ป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณสำหรับการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว

คนไม่ใช่น้อยบางทีอาจไม่เข้าใจว่า ทำไมพวกเราจำเป็นต้องเรียนให้จบปริญญาตรีเพื่อกระดาษใบเดี ยว แต่ทราบมั้ยว่านั่นคือบัตรผ่านทางที่จะทำให้พวกเราได้ทำงา นในบริษัท เพราะเหตุว่าถ้าเกิดพวกเราไม่ได้เกิดขึ้นมาในครอบครัวร่ำร วย การจะหางานทำ ไม่ใช่เรื่องง่าย หรือการจะเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน ก็ไม่ง่ายเลยเช่นกัน SSRU กับเมืองไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก ตำบลดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300 เดิมบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตได้รับพระราช ทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "สวนสุนันทา" ถัดมากระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน) ได้รับมอบพื้นที่ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นให้จัดเป็นสถานศึกษ าชื่อ "สถานศึกษาสวนสุนันทาวิทยาลัย" ช่วงวันที่ 17 พ.ค. พุทธศักราช 2480 และยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เมื่อปี พ.ศ. 2501

ถัดมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น "สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา" https://ssru.ac.th เมื่อปี พุทธศักราช 2535 จนถึงเปลี่ยนเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา" เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2547 เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและก็ปริญญาเอก อีกทั้งภาคธรรมดารวมทั้งภาคพิเศษ มีหลักสูตรที่มากมายให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากยิ่งกว่า 50 สาขาวิชา

ssru.ac.th

SSRU นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยนานาชาติและก็วิทยาลัยการจัดการ นักศึกษาเรียนภาคสมทบสามารถเลือกเรียนได้นานัปการทาง ทั้งยังผ่าน On line, e-leaning มหาวิทยาลัยได้จัดบริการระบบอินเทอร์เนต อินทราเนต แล้วก็ระบบ Wire-less campus รับรองทุกจุดของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีระบบระเบียบฐานข้อมูล (Data base system) ด้านวิชาการและก็งานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยเพื่อการค้น หาแบบ On-line ที่เป็นภาษาอังกฤษ 14 ฐานดังนั้นการรับนิสิต การมอบตัวนักศึกษา การลงทะเบียน การส่งคะแนน(เกรด)นักศึกษา การแจ้งผลการศึกษาเล่าเรียน การจ่ายเงินจะผ่านระบบ On-line ทั้งหมด


และก็ในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน์รวมทั้งสังคมยุคเศรษฐกิจฐา นความรู้หรือจะเรียกว่า เศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) การดำเนินใดๆจำเป็นจะต้องหาผู้สนับสนุนและก็การผลิตโครงข่ ายทั้งยังด้านในรวมทั้งต่างแดนแล้วก็ทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะว่าอยากใช้ทรัพยากรร่วมต่างๆร่วมกัน ลดต้นทุนแล้วก็รายจ่ายสำหรับในการลงทุนและแลกเรียนรุ้กลุ่ มนี้เป็นต้น


ในช่วงวิกฤตโรคติดต่อรุนแรง Covid-19 ระบาท มีน้องๆผู้ใดกันแน่พึงพอใจเรียนออนไลน์บ้างคะ ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยhttps://ssru.ac.th จึงได้ทำข้อตกลงรวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจทางด้านวิชาการกั บหน่วยงานต่างๆมากยิ่งขึ้น เช่น ด้านจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมแรงร่วมใจพ ัฒนาบุคคลากรกับภาครัฐ แล้วก็ธุรกิจเอกชน อาทิ บริษัท กันตนากรุป จำกัน(มหาชน) MK Restaurants, APRIME, Australia Culinary Solution, สถานศึกษาธุรกิจการอาหารไทยและก็นานาชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ. จังหวัดระนอง กาองทัพบกรวมทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯนอกเหนือจากนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างแดน ทำความร่วมมือด้านวิชาการรวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนการสอนก ับมหาวิทยาลัยอีกทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา รวมทั้งออสเตรเลีย ได้จัดการเรียนรู้แบบสองปริญญา หรือ Two-degree Program กับ Yunan Normal University, ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Tin Jin Normal University, Tin Jin Chinese Traditional Medicine University,Vietnam Teacher's Training, Cambodia Cultural University, Tokyo Education University, Wolver Hampton University, Edith Cowan, มหาวิทยาลัย Rutgers University, Indiana state University, Califonia state University at Fullerton, Cesar-Rizt Institute, เรียนภาคสมทบ Switzerland เป็นต้น

.
2563 สนใจศึกษาต่อ เรียนภาคสมทบ ติดต่อได้ที่นี่ https://ssru.ac.th
Website ssru.ac.th https://ssru.ac.th
SEONo1: เรียนปริญญาตรี